INFORMACJE O PROJEKCIE:

Priorytet VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

CEL PROJEKTU :
Wsparcie podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem w procesie aktywizacji społecznej.

Poprzez:

  • budowę systemu wsparcia na rzecz uczestników projektu w ramach działań indywidualnych – kontraktów socjalnych – tj. rozwijanie aktywnych form pomocy (wyposażenie w umiejętności zawodowe i społeczne)
  • wsparcie systemu pomocy i organizację poradnictwa specjalistycznego poprzez udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach służące przywróceniu samodzielności życiowej, rozwiązywaniu problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin marginalizowanych z terenu powiatu mające na celu podniesienie jakości i rozszerzenie usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem (zatrudnienie doradcy ds. osób niepełnosprawnych, asystenta rodziny, psychologa, pedagoga, prawnika i psychiatry)
  • zatrudnienie pracownika socjalnego, którego zadaniem będzie propagowanie pracy socjalnej.
  • likwidację barier architektonicznych w dostępie do informacji, poradnictwa i wsparcia udzielanego w siedzibie Centrum (zakupienie podnośnika dla osób niepełnosprawnych ruchowo)
  • aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym społeczności lokalnej,
  • organizację turnusu aktywnej integracji

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2010 r. 31.12.2010r. .

AKTUALNOŚCI:

  •  

PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAKOPANEM
ul. Chramcówki 15. tel. 018 2000 462
www.pcpr-zakopane.pl, email: pcpr.zakopane@gmail .com