INFORMACJA O PROJEKCIE

/uploads/userfiles/files/Informacja%20o%20projekcie%283%29.pdf


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem informuje, że w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Tatrzańskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFS realizowane lub planowane są następujące działania: 
 porady doradcy zawodowego
 poradnictwo pedagogiczne
 kursy zawodowe
 wyjazdowa grupa wsparcia
 kurs samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej
 terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna dla rodzin lub osób
 rehabilitacja ruchowa w domu klienta lub dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych
 wsparcie asystenta rodziny
 inne według potrzeb i możliwości po uzgodnieniu z pracownikiem Centrum
Wsparciem objęte są:
• osoby z niepełnosprawnością ( posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności)
• osoby korzystające ze wsparcia Tatrzańskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie
• osoby / rodziny objęte dozorem kuratora sądowego zagrożone ewentualnym orzeczeniem o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane osobiście w pokoju nr 1 lub telefoniczne pod nr tel. 18 20 00 460. Osobą zajmującą się rekrutacją do udziału w projekcie jest pracownik socjalny - Pan Grzegorz Worotniak.